องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.klongkham.go.th

 
 
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 104 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 กองทุนสวัสดิการ วันละ 1 บาท [ 10 เม.ย. 2563 ]88
42 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการ_กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 20 มี.ค. 2563 ]87
43 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม เรื่อง ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายที่ตั้งอยู่ในเขต อบต.คลองขาม ไปรับเเบบแสดงรายการภาษีป้าย [ 8 ม.ค. 2563 ]104
44 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขามยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี 2563 [ 8 ม.ค. 2563 ]98
45 แผนการจัดเก็บภาษีป้าย [ 8 ม.ค. 2563 ]131
46 แผนงานโครงการประจำปี ๒๕๖๒ กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.คลองขาม [ 9 มี.ค. 2562 ]98
47 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) [ 22 ส.ค. 2561 ]105
48 เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสา หมู่ที่ ๑๔ ขนาดกว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ความยาว ๙๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐เมตร [ 15 ธ.ค. 2560 ]141
49 เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑๓ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๓๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ไหล่ทางลูกรังตามสะภาพ หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๓๔๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลน อบต.คลองขาม ที่ (ส) คข.๔๖/๒๕๕๙ [ 5 ม.ค. 2560 ]135
50 เผยแพร่ราคากลาง โครงการขุดลอกร่องเก็บน้ำ บ้านหนองแวงฮี หมู่ที่ ๑๑ตามแบบแปลน อบต.คลองขาม ที่ (ส) คข.๐๑๒/๒๕๕๙ [ 1 ก.ค. 2559 ]93
51 เผยแพร่ราคากลาง โครงการขุดลอกร่องระบายน้ำ หมู่ที่ ๘ ตามแบบแปลน อบต.คลองขาม ที่ (ส) คข.๐๐๒๓/๒๕๕๙ [ 1 ก.ค. 2559 ]93
52 เผยแพร่ราคากลาง โครงการขุดลอกหนองแวง บ้านสา หมู่ที่ ๑๗ ตามแบบแปลน อบต.คลองขาม ที่ (ส) คข.๐๐๒๗/๒๕๕๙ [ 1 ก.ค. 2559 ]182
53 เผยแพร่ราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองแวงฮี หมู่ที่ ๑๑ ตามแบบแปลน อบต.คลองขาม ที่ (ส) คข.๐๒๙/๒๕๕๙ [ 1 ก.ค. 2559 ]165
54 เผยแพร่ราคากลาง โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำสายย่อย(คลองไส้ไก่) หมู่ที่ ๕ ตามแบบแปลน อบต.คลองขาม ที่ (ส) คข.๐๐๓/๒๕๕๙ [ 1 ก.ค. 2559 ]146
55 เผยแพร่ราคากลาง โครงการขุดลอกหนองหล่ม หมู่ที่ ๑๐ ตามแบบแปลน อบต.คลองขาม ที่ (ส) คข.๐๐๕/๒๕๕๙ [ 1 ก.ค. 2559 ]153
56 เผยแพร่ราคากลาง โครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๒,๑๖ ตามแบบแปลน อบต.คลองขาม ที่ (ส) คข.๐๐๗/๒๕๕๙ [ 1 ก.ค. 2559 ]139
57 เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อสี่เหลี่ยมเพื่อระบายน้ำไหลบ่าจากดงระแนง หมู่ที่ ๓ ตามแบบแปลน อบต.คลองขาม ที่ (ส) คข.๐๐๑๑/๒๕๕๙ [ 1 ก.ค. 2559 ]104
58 เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตรด้วยท่อและคลองส่งน้ำ หมู่ที่ ๖ ตามแบบแปลน อบต.คลองขาม ที่ (ส) คข.๐๒๐/๒๕๕๙ [ 1 ก.ค. 2559 ]103
59 เผยแพร่ราคากลาง สอบราคาโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๔,๑๓,๑๙ ตามแบบแปลน อบต.คลองขาม ที่ (ส) คข.๐๑๕/๒๕๕๙ [ 1 ก.ค. 2559 ]169
60 เผยแพร่ราคากลาง สอบราคาโครงการก่อสร้างฝาย มข.๒๕๒๗ บ้านสา หมู่ที่ ๑๔ สันฝายสูง ๑.๕ เมตร ผนังข้างสูง ๓ เมตร กว้าง ๑๓ เมตร ตามแบบ มข.๒๕๒๗ [ 1 ก.ค. 2559 ]96
 
|1|2หน้า 3|4|5|6