องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.klongkham.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 55 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 กส0023.2 ว4616 ลว 15 ก.ค.63 ประกาศ ก.อบต.จว.กส หลักเกณฑ์เลื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.2563 [ 24 มี.ค. 2566 ]46
2 มท 0809.2 ว48 ลว 13 พ.ค.62 ประกาศมาตรฐานทั่วไปหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน รับโอน เลื่อนระดับ เลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562 [ 24 มี.ค. 2566 ]63
3 มท 0809.4 ว 33 ลว 16 กย.64 การกำหนดผลงานท่ี่ประจักษ์ระดับประเทศขึ้นไปเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลให่ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย คัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน [ 24 มี.ค. 2566 ]102
4 มท0808.6 ว 41 ลว 14 มี.ค.65 แต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 24 มี.ค. 2566 ]48
5 มท0808.6 ว 41 ลว 18 มี.ค.65 แนวทางปฏิบัติในการขอใช้บัญชี [ 24 มี.ค. 2566 ]43
6 มท0809.4 ว6 31 มค.65 แบบสมัครคัดเลือกฯ กรณีบรรจุแต่งตั้งบุคคลผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย [ 24 มี.ค. 2566 ]49
7 กส 0023.2 ว317 การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเสนอขอแต่งตั้งผู้ประเมินผลการปฏิบัติงาน ของ ขรก.ครู 18 ส.ค.64 [ 24 มี.ค. 2566 ]37
8 การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร [ 24 มี.ค. 2566 ]38
9 มท 0809.2 ว 22 ลว 16 มี.ค.65 หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้ง คกก.ประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้ง ประเภททั่วไป วิชาการ [ 24 มี.ค. 2566 ]37
10 มท 0809.3 ว1054 ลว 2 เม.ย.63 ประกาศ ก.กลางมาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ขรก.ท้อวถิ่น ฉ.2 พ.ศ.2563 [ 24 มี.ค. 2566 ]39
11 มท 0809.4 ว45 ลว 20 ธค.64 คำอธิบายเพิมเติมประเมินผลงาน ครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นฯ พ.ศ.2561 [ 24 มี.ค. 2566 ]33
12 มท 0809.4 ว45 ลว 20 ธค.64 คำอธิบายเพิมเติมประเมินผลงาน ครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นฯ พ.ศ.2561 [ 24 มี.ค. 2566 ]42
13 การพัฒนาบุคลากร [ 24 มี.ค. 2566 ]36
14 มท0809.4 ว12 ลว 16 มี.ค.65 กรอบแนวทางรับรองหลักสูตรการพัฒนา ขรก.ครู อปท.สายงานการสอน [ 24 มี.ค. 2566 ]35
15 กส 0023.2 ว 1524 ลว 9 มีค.64 ประกาศ ก.อบต.หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.2564 [ 24 มี.ค. 2566 ]41
16 กส วุ 6483 ลว 9 กย.64 ประกาศ ก.จว.หลักเกณฑ์เงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งพนักงานครูฯ ในสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณธพิเศษ พ.ศ. 2564 [ 24 มี.ค. 2566 ]34
17 มท 0809.2 ว 151 ลว 8 พย.64 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก คัดเลือก ขรก ให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2564 [ 24 มี.ค. 2566 ]33
18 มท 0809.4 ว32 ลว 16 กย.64 ซักซ้อมแนวทางปฏ บัติเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่ง พนง.จ้างในสถานศึกษา (รร. ศพด. สังกัด อปท. [ 24 มี.ค. 2566 ]58
19 การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ [ 24 มี.ค. 2566 ]40
20 ประกาศ ก.อบต.กส. ว52 15 สค.62 หลักเกณฑ์เงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย ฉ.2 พ.ศ.2562 [ 24 มี.ค. 2566 ]34
 
หน้า 1|2|3