องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.klongkham.go.th

 
 
 


อบต.คลองขาม จัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ และวัน ผู้สูงอายุ ประจำปี 2566


วันที่ 13 เมษายน 2566 นายวิทยา บุญตาโลก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขามตระหนักถึงความสำคัญในการบำรุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขามได้เล็งเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ การจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุก็เป็นประเพณีอันดีงามกิจกรรมหนึ่งซึ่งควรต่อการอนุรักษ์และสืบทอดให้มีต่อไปเพื่อเป็นการยึดเหนี่ยวและสร้างความรักความสามัคคีของคนในตำบล ณ ลานอเนกประสงค์วัดบ้านขาม

2023-05-19
2023-04-13
2023-02-24
2023-02-24
2023-02-20
2023-02-07
2023-02-03
2023-01-25
2023-01-10
2022-12-13