องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.klongkham.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

วิสัยทัศน์

“เศรษฐกิจแบบพอเพียง  การเมืองยุกต์ใหม่

ใส่ใจให้บริการ  บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ทุกชีวีมีสุข  ประยุกต์วัฒนธรรมและสังคม

 

พันธกิจ

1. พัฒนา  เศรษฐกิจ สังคม การเมือง

2. พัฒนา การบริการประชาชน สร้างความเท่าเทียม ให้ทุกชีวิตมีความสุข

3. พัฒนา ด้าน อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน