องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.klongkham.go.th

 
 
ประวัติและความเป็นมา

                  พ.ศ. 2539 สภาตำบลคลองขาม  ได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม  โดยมี นายสิงห์  ภูชะหาร 
      ตำแหน่ง กำนันตำบลคลองขาม
  เป็นประธานกรรมการบริหารโดยตำแหน่ง  และได้หมดวาระใน พ.ศ. 2543

พ.ศ. 2543  โดยมี นางชมเชย   จำปารัตน์   เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม  
พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2552  นายทองคำ  ศุภอุดร เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม
                    พ.ศ. 2552  ถึง 2564 นายวิทยา  บุญตาโลก เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม สถานที่ตั้ง บ้านโคกสี หมู่ที่ 18
       องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม  ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์