องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.klongkham.go.th

 
 
กองสวัสดิการสังคม

นางสาวรัชชนันท์ ภูนี
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 
 

นายวิษุวัต ปินะกาโน    นางสาวดาวจรัส ทองจรัส
 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
 
  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นางสาวลัดดาวัลย์  ภูต้องศรี
  นางสาวดวงกมล มาตราช
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน   ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน