องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.klongkham.go.th

 
 
กองสาธารณสุข ฯ


นางสาวภัณฑิรา คำสิลา
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
นางสาวอมรรัตน์  ภูตลาดขาม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการนางสาวรจรินทร์  ภูพาที
  นางสาวประภัสสร คนชาญ
ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายสมัย  ภูมะ นายศราวุธ  คำตุ่น นายประสิทธิ์  ภุชะหาร
พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถสิ่งปฎิกูล คนงานประจำรถเก็บขยะมูลฝอย


นายสุรพงษ์ ภูงามเขียว

นายนรินทร์ ภูงามเขียว
 พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
 
  นายจตุรงค์ ภูมั่นนา

  พนักงานจ้างเหมาบริการ