องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.klongkham.go.th

 
 
กองการศึกษา

สิบตำรวจโท ชาตรี ศรีภพ
รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


 
นางนิตยา   บุญราศรี  
 นายบดินทร์  พลสาร
 นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 
 
นางสาวนวลอนงค์  รัตนมาศ    นายมนตรี ภูสมนึก
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
 
 ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป