องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.klongkham.go.th

 
 
กองการศึกษา


สิบตำรวจโท ชาตรี ศรีภพ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม
                           รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 

 
นางนิตยา   บุญราศรี  
 - ว่าง -
 นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 
นางสาวนวลอนงค์  รัตนมาศ นายวรุฒ  ภูครองนาค
 นายมนตรี ภูสมนึก
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
 ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
  
 
   
 นางสาวชิดชบา  ภูลานดอก      
  
   พนักงานจ้างเหมาบริการ