องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.klongkham.go.th

 
 
กองช่างนายชัชวาลย์  ภูกองไชย
รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง
นายพินิจ  จันทพล
นายศราวุธ  ดวงทองพล
นางสาวเพชรรัตน์ คำโสภา
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายสุระ  คณะนาม
นายณัฐพงษ์ ภูครองหิน
นายกิตติ  กุลเทพ

ผู้ช่วยช่างโยธา

ผู้ช่วยช่างสำรวจ ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า


นางสาวเจนนิสา บุญตาโลก  

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไปนายปัญญา  ไชยเศรษ     

พนักงานจ้างทั่วไป
    
 
 

นายนิติพล ภูเลื่อนลม     นายโชครัก  ภูสีอ่อน
  จ้างเหมาบริการ
 
   จ้างเหมาบริการ