องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.klongkham.go.th

 
 
กองช่าง


นายชัชวาลย์  ภูกองไชย
รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง

นายนิเวศน์ เชื้อฉุน
นายพินิจ  จันทพล
-ว่าง-
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นายศราวุธ  ดวงทองพล
นางสาวเพชรรัตน์ คำโสภา
นายกิตติ  กุลเทพ

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายสุระ  คณะนาม นายณัฐพงษ์ ภูครองหิน นายปัญญา  ไชยเศรษ
ผู้ช่วยช่างโยธา ผู้ช่วยช่างสำรวจ พนักงานจ้างทั่วไปนายนิติพล ภูเลื่อนลม
 
 
จ้างเหมาบริการ