องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.klongkham.go.th

 
 
สำนักงานปลัด


                         ส.ต.ท.ชาตรี  ศรีภพ                           
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

นายชัชวาลย์ ภูกองไชย
หัวหน้าสำนักงานปลัด

นางธรรมพร  ไชยบุดดี
นายภูมินทร์ ภูสจริต นายกิตติศักดิ์ คำสิลา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นิติกรชำนาญการพิเศษนายอาคม โคตรเขื่อน
ส.อ.อัตพร ภูแย้มไสย
-ว่าง-
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
เจ้าาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายอนันต์ชัย  สุขมั่น นายปุณณฤกษ์  โลหะมาศ นางสาวเดือนฉาย  ผลเรือง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นางขนิษฐา  ภักดี นางนิรชร   แสงสุวรรณ
นางสาวราศี พิมพ์สวัสดิ์
เจ้าพนักงานธุรการ

เจ้าพนักงานธุรการ

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายฯ


นางสาวมัลลิกา  สีบุญลำ นายพงษ์พิทักษ์  ภูวาดสาย น.ส.ปัณณภัสร์ นภาศิริโรจน์
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยนิติกร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวฐิติพัศ ศรีเคนา นายวิโรจน์  บุตตะโรจน์  นางสาวปวีณา เนมินทร์
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายพรเทพ ภูครองทุ่ง

นายประวิทย์  ชาลี

นายยงยุทธ  ศรีสมศักดิ์
 พนักงานขับรถยนต์ พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิง


นางสาวธนิดา  ภูกองไชย

ว่าง 

นางสาววีรพร ภูสีนาค
         พนักงานจ้างทั่วไป นักการภารโรง  พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวนวลจันทร์ ภูสีเงิน
นางสาวสำราญ  เชตะวัน  
แม่บ้าน
พนักงานจ้างเหมาบริการ