องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.klongkham.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ


สิบตำรวจโทชาตรี  ศรีภพ 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นายชัชวาลย์ ภูกองไชย
นางจันทิมา ยศพล
นายชัชวาลย์ ภูกองไชย
หัวหน้าสำนักงานปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการผู้อำนวยการกองช่าง

 
สิบตำรวจโทชาตรี  ศรีภพ
นางสาวรัชชนันท์ ภูนี
นางสาวภัณฑิรา คำสิลา
รักษาราชการผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม