องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.klongkham.go.th

 
 
สมาชิกสภา อบต.

ร้อยโทโกวิทย์ สิงห์สุวรรณ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม


ร.ต.อ.ศักดิ์ศรี ภูวาดสาย

ส.ต.ท.ชาตรี  ศรีภพ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

เลขานุการสภาองค์การการบริหารส่วนตำบลคลองขาม
   
นายสงัด  ภูสิงหา 
นายธวัชชัย  เนื่องโคตะ
นางจอมขวัญ  ถิตย์ผาด
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
นางสาวพนิดา  ทองพิลา 
นายสมใจ  ภูชัน นายคมสันต์  แพงสาย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
นายปัญจา  ทองพิลา 
นายรุงโรจน์ ภูบัวนาค นายประถม ภูไชยแสง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11

นายบุญร่วม ภูแทนนา  
นายคมศร  ภูเชิกสาย นายสุรพล  ภูลมเขา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 13 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 14
นางนฤมล  ภูกก นายเวช ไพรสอน นายเจริญ ภูกันดาน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 15 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 16 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 17

นายปรีชา  สีบุญลำ 

นายวรวุฒิ ภูสีนาค
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 18
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 19