องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.klongkham.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร

นายวิทยา บุญตาโลก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม
โทร.087-9500722
admin@klongkham.go.th
                  

นายบุญสรวง ภูยางสิม
นายธีรพันธุ์ ภูคงคา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม
โทร.081-7683073
โทร.082-1345453
admin@klongkham.go.th admin@klongkham.go.th

นางสาวนิภาภร เจืยกรัมย์
ส.ต.ท.ชาตรี  ศรีภพ
เลขานุการนายก อบต.คลองขาม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม
โทร.093-4787560
โทร.086-2342320
     admin@klongkhm.go.th
           admin@klongkham.go.th
สิบตำรวจโทชาตรี  ศรีภพ 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
                                                          โทร.086-2342320
                                                      admin@klongkham.go.th


นายชัชวาลย์ ภูกองไชย
นางจันทิมา ยศพล
นายชัชวาลย์ ภูกองไชย
หัวหน้าสำนักงานปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการผู้อำนวยการกองช่าง
        โทร.088-5303243
        โทร.081-9753107
       โทร.088-5303243
  admin@klongkham.go.th
  admin@klongkham.go.th
  admin@klongkham.go.th

 
สิบตำรวจโทชาตรี  ศรีภพ
นางสาวรัชชนันท์ ภูนี
นางสาวภัณฑิรา คำสิลา
รักษาราชการผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร.086-2342320
โทร.085-7443225
โทร.085-4636530
admin@klongkham.go.th
admin@klongkham.go.th
admin@klongkham.go.th