องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.klongkham.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร

นายวิทยา บุญตาโลก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม
โทร.087-9500722
admin@klongkham.go.th
 
 

างสาวนลพรรณ ภูจอมแจ้   นายบุญสรวง ภูยางสิม
 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม 
 
  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม
           โทร.093-0191322
         โทร.081-7683078
   admin@klongkham.go.th
admin@klongkham.go.th                                  นายธีรพันธ์ ภูคงคา                                
  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม
โทร.082-1345453 
admin@klongkham.go.thส.ต.ท.ชาตรี ศรีภพ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม
โทร.086-2342320
admin@klongkham.go.th