องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.klongkham.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2553
Updated 2020-Jan-27

สภาพทั่วไป

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบล ……………………………………. 1. สภาพทั่วไป 1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอยางตลาดตั้งอยู่ห่างจากอำเภอยางตลาดระยะทาง 7 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดกาฬสินธุ์ ประมาณ 35 กิโลเมตร 1.2 เนื้อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 74 ตารางกิโลเมตร หรือ 46,250 ไร่ 1.3 ภูมิประเทศ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม มีภูมิประเทศเป็นที่ลุ่มสลับกับที่ดอน พื้นที่มีลำห้วยไหลผ่านหลายสาย ส่วนมากอยู่ในเขตชลประทาน ส่วนที่ดอนเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติดงระแนงเหมาะกับการปลูกพืชไร่โดยมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ ดังนี้ ทิศเหนือ ติดกับเขต เทศบาลตำบลเขาพระนอน และ อบต.ดอนสมบูรณ์ ทิศตะวันออก ติดกับเขต เทศบาลตำบลบัวบาน ทิศใต้ ติดกับเขต อบต.ยางตลาด ทิศตะวันตก ติดกับ เทศบาลตำบลอิตื้อ และ เทศบาลตำบลหัวนาคำ 1.4 จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม มี 19 หมู่บ้าน ทุกหมู่บ้านอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม ดังนี้ หมู่ที่ 1 บ้านขาม ชื่อผู้ใหญ่บ้าน นายสงัด ภูสิงหา หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัวหน่วย " นายเฉลิม วงษ์เชียงขวาง หมู่ที่ 3 บ้านขาม " นายแสงจันทร์ โทรัด หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัว " นายบุญเก่ง ภูประวัติ หมู่ที่ 5 บ้านโต้น “ นายวีรชัย สนิดกลาง หมู่ที่ 6 บ้านโคกสี " นายสมาน พละดร หมู่ที่ 7 บ้านสา " นายวิลัย ภูมิวัตร หมู่ที่ 8 บ้านบึงอร่าม " นายสัมฤทธิ์ ภูงามดาว หมู่ที่ 9 บ้านดงอัคคะ " นายสมดี ภูนารี หมู่ที่ 10 บ้านหนองหล่ม " นายสุขสันต์ ภูทองทิพย์ หมู่ที่ 11 บ้านหนองแวงฮี " นางไมตรี ภูจอมหิน หมู่ที่ 12 บ้านหนองแวงฮี " นายศรีจันทร์ นาชัยทอง หมู่ที่ 13 บ้านหนองบัว " นายทองคำ ภูผายาง หมู่ที่ 14 บ้านสา " นางวิเสิฐ ภูคลองพลอย หมู่ที่ 15 บ้านขาม " นายณัฐวัตร มาตรา หมู่ที่ 16 บ้านหนองบัวหน่วย กำนัน นายศาสตร์สินธ์ ภูนิลา หมู่ที่ 17 บ้านสา ชื่อผู้ใหญ่บ้าน นายทันใจ ภูถ้ำแก้ว หมู่ที่ 18 บ้านโคกสี " นายวิเชียร ศรีบุญลำ หมู่ที่ 19 บ้านหนองบัว “ นายวาสนา ภูผ่านแก้ว 1.5ท้องที่อื่นในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล - ไม่มีท้องที่อื่นในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 1.6ประชากร - ประชากรทั้งสิ้น 14,717 คน - แยกเป็นชาย 7,255 คน - แยกเป็นหญิง 7,406 คน - จำนวนครัวเรือน 3,725 ครัวเรือน 2. สภาพทางเศรษฐกิจ 2.1อาชีพ - ด้านการเกษตร พื้นที่ส่วนใหญ่ของ อบต.คลองขาม เป็นพื้นที่เพาะปลูก พืชที่ประชากรนิยมปลูก คือ ข้าวนาปี และข้าวนาปัง - ด้านปศุสัตว์ ประชากรนิยมเลี้ยง โค เป็ด ไก่ ปลา และกุ้ง 2.2หน่วยงานธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล - โรงสี 20 แห่ง -ปั๊มน้ำมันหลอด 2 แห่ง - โรงงานอุตสาหกรรม 1 แห่ง - ร้านค้า 110 แห่ง - ร้านซ่อม 8 แห่ง - ปั๊มน้ำมัน 2 แห่ง 3. สภาพทางสังคม 3.1การศึกษา - โรงเรียนประถมศึกษา 8 แห่ง - โรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาส 2 แห่ง - โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง - ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ 8 แห่ง - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้าน 3.2สถาบันและองค์กรทางศาสนา - วัด / สำนักสงฆ์ 14 แห่ง - มัสยิต - แห่ง - ศาลเจ้า - แห่ง - โบสถ์ - แห่ง 3.3สาธารณสุข - โรงพยาบาล 2 แห่ง - สถานีอนามัย - แห่ง - ศูนย์สาธารณสุข 15 แห่ง - อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100 3.4ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน - มีสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรมในตำบล ทุกหมู่บ้าน 4. การบริหารโครงสร้างพื้นฐาน 4.1การคมนาคม - มีทางหลวงแผ่นดิน12 ยางตลาด –ขอนแก่น มีรถโดยสารขนาดใหญ่ ผ่านตลอดสายอำเภอ ยางตลาด - ขอนแก่น - มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2110 โดยมีรถโดยสารขนาดใหญ่ผ่านตลาดสายอำเภอยาง ตลาด - อำเภอห้วยเม็ก - มีถนนลาดยางของ รพช. ผ่านหมู่บ้านเชื่อมติดกันระยะทาง 11.5 กิโลเมตร - มีถนนลูกรังเชื่อมระหว่างหมู่บ้านไปมาสะดวกบางส่วนและไม่สะดวกบางส่วน - มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง และถนนลูกรังในหมู่บ้านทุกหมู่บ้านแต่ยังไม่ เต็มพื้นที่ -ถนนลูกรัง 126 แห่ง -ถนนลาดยาง 7 แห่ง -ถนนคอนกรีต 130 แห่ง 4.2การโทรคมนาคม - ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข - แห่ง - โทรศัพท์สาธารณะ 8 แห่ง - โทรศัพท์มือถือเอกชนให้บริการ - แห่ง 4.3แหล่งน้ำธรรมชาติ - ลำห้วย/หนอง/คลอง/บึง 15 แห่ง - อ่างเก็บน้ำสาธารณะ 2 แห่ง -คลองชลประทาน 1 แห่ง 4.4แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น - ประปาหมู่บ้าน 14 แห่ง - ฝาย 5 แห่ง - สระเก็บน้ำขนาดเล็ก 24 แห่ง 4.5 สะพาน -จำนวนสะพานคอนกรีต 7 แห่ง -จำนวนสะพานเหล็ก 3 แห่ง 5. ข้อมูลอื่นๆ 5.1 ทรัพยากรธรรมชาติ - ป่าสงวนแห่งชาติดงระแนง 5.2มวลชนจัดตั้ง - ลูกเสือชาวบ้าน 2 รุ่น 300 คน - ไทยอาสาป้องกันชาติ 1 รุ่น 6 คน - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายผลเรือน 4 รุ่น 234 คน 5.3ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน - มีทุกหมู่บ้าน (ปัจจุบันดำเนินการโดยบัณฑิตอาสาประจำตำบลคลองขาม) ได้รับงบ ประมาณจากกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เบี้ยยังชีพ -ผู้สูงอายุ 1,537 คน -ผู้พิการ 290 คน -ผู้ป่วยเอดส์ 27 คน รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล - รายรับประจำปีงบประมาณ 59 53,617,469.00 บาท แยกเป็น - รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเก็บเอง 746,000.00 บาท - รายได้ที่ส่วนราชการต่างๆเก็บให้ 21,960,000.00 บาท - เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 30,911,469.00 บาท - รายได้อื่น - บาท ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ 1) การรวมกลุ่มของประชาชน อำนวยกลุ่มทุกประเภท - กลุ่ม แยกประเภทกลุ่ม - กลุ่มอาชีพเกษตร 19 กลุ่ม - กลุ่มออมทรัพย์ - กลุ่ม - กลุ่มอื่นๆ - กลุ่ม 2) จุดเด่นของพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม มีพื้นที่ส่วนมากใช้ในการทำนาและบางส่วนใช้ทำไร่ ทำสวน ซึ่งพื้นที่บางส่วนที่ทำนาอยู่นอกเขตชลประทาน พื้นที่ของ อบต. คลองขาม บางส่วนเป็นที่ลุ่มมีห้วย หนอง คลอง บึง ทุกหมู่บ้าน แต่บางแห่งไม่สามารถใช้ได้ตลอดปี สภาพของชุมชนเป็นชุมชนที่อาศัยเป็นหมู่บ้าน มีชุมชนพื้นเมืองอาศัยอยู่เรียกว่า “ เผ่าย้อ “ มีประเพณีวัฒนธรรมที่แตกต่างจากชุมชนอื่น เป็นวัฒนธรรมประเพณีที่เหนียวแน่น 1. สภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบล ชื่อปัญหา สภาพปัญหา 1.ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 2.ปัญหาทางด้านสังคม 3.ปัญหาด้านโครงสร้างพื้น ฐาน 4.ปัญหาด้านแหล่งน้ำ 5.ปัญหาด้านสาธารณสุข 6.ปัญหาด้านการเมืองการบริหาร 7.ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 8.ปัญหาด้านทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม -การพัฒนาและการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนไม่เพียงพอ -ขาดแหล่งสนับสนุนเงินทุน -การรวมกลุ่มทางการค้า การผลิตยังมีน้อย -การให้บริการด้านสวัสดิการสังคมยังไม่เพียงพอ -ปัญหายาเสพติดแพร่ระบาดเข้าไปในกลุ่มเยาวชนและประชาชน -การให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนที่ด้อยโอกาสยังไม่ทั่วถึง -การส่งเสริมกิจกรรมด้านนันทนาการแก่ประชาชนยังไม่เพียงพอ -ถนนเพื่อการคมนาคมขนส่งผลผลิตเกษตรกรรมยังไม่เพียงพอ -ขาดสถานที่ในการประกอบกิจกรรมชุมชน -การบริการไฟฟ้ายังไม่เพียงพอทั่วถึงทุกชุมชนในเขตตำบล -แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การอุปโภคและการบริโภคยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน -แหล่งน้ำตื้นเขิน -ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย -ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของตนเองเกี่ยวกับการเลือกตั้งระบบใหม่ -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังไม่เพียงพอ -สาธารณสมบัติของวัดขาดการดูแลรักษา -ประชาชนให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่นค่อนข้างน้อย -ประชาชนยังขาดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม -ถังขยะยังไม่เพียงพอ 2. ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม 2.1 การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ ดำเนินการโดยให้ประชาชนมีการรวมกลุ่ม เพื่อประกอบอาชีพตลอดจนประสานงานขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น เพื่ออบรมกลุ่มอาชีพให้มีทักษะเพิ่มขึ้น 2.2 การดำเนินงานด้านสังคม ดำเนินการโดยให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด เนื่องจากปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสังคมที่ต้องรีบแก้ไขโดยเร่งด่วน 2.3 การดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน การดำเนินงานในด้านนี้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เป็นผลมาจากการเจริญเติบโตของชุมชนทำให้ต้องมีการพัฒนาปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานขึ้นมารองรับความเจริญเติบโตของชุมชน 2.4 การดำเนินงานด้านแหล่งน้ำ ดำเนินการโดยสร้างฝายน้ำล้น ขุดลอกแหล่งน้ำ สร้างภาชนะเก็บน้ำฝน เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในเขตตำบล 2.5 การดำเนินงานด้านสาธารณสุข มีการดำเนินการรณรงค์กำจัดยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก และให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยแก่ชุมชน 2.6การดำเนินงานด้านการเมือง การบริหาร ดำเนินการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ตลอดจนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานท้องถิ่นโดยประชาคมหมู่บ้าน 2.7การดำเนินงานด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ให้การสนับสนุนและส่งเสริมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ตลอดจนให้เงินอุดหนุนการบูรณะซ่อมแซมสาธารณสมบัติของวัด 2.8 การดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการโดยส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกป่า และให้ความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ