องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.klongkham.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2553
Updated 2020-Jan-27

ศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นตำบลคลองขาม

ศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นตำบลคลองขาม

 ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 6 งาน ประกอบด้วย

 

1. งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น

 

2. งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น

 

3. งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น

 

4. งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น

 

5. งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น

 

6. งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทำทรัพยากรท้องถิ่น - งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน