องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.klongkham.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2553
Updated 2020-Jan-27

กองช่าง

นายพิพรรธ์   วิศวตรีเวทย์  
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสุรชัย  พิชัยเชิด
นายพินิจ  จันทพล
นายมนตรี  ผจงศิลป์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน


นางสาวพรศิริ  เหมหาญ
นายศราวุธ  ดวงทองพล
นางสาวเพชรรัตน์ คำโสภา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายกิตติ  กุลเทพ นายสุระ  คณะนาม นายณัฐพงษ์ ภูครองหิน
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ผู้ช่วยช่างโยธา จ้างเหมาบริการ นายปัญญา  ไชยเศรษ  
 
พนักงานจ้างทั่วไป