องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.klongkham.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2553
Updated 2020-Jan-27

สำนักงานปลัด

ส.ต.ท.ชาตรี  ศรีภพ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม
นายชัชวาลย์ ภูกองไชย
หัวหน้าสำนักงานปลัด
นางธรรมพร  ไชยบุดดี
นายภูมินทร์ ภูสจริต นายกิตติศักดิ์ คำสิลา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นิติกรชำนาญการพิเศษ

นางสาวรัตนพร ศรีคัทนา
นายอาคม โคตรเขื่อน
นางสาวเดือนฉาย  ผลเรือง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

นางธนันท์ชล  ภานิตย์โรจน์ นายอนันต์ชัย  สุขมั่น สิบเอกยันต์ ยศพล
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เจ้าาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายปุณณฤกษ์  โลหะมาศ นางนิรชร   แสงสุวรรณ
นางขนิษฐา  ภักดี
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการ

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวมัลลิกา  สีบุญลำ นางสาวราศี พิมพ์สวัสดิ์ นางสาวฐิติพัศ ศรีเคนา
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายฯ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นายพงษ์พิทักษ์  ภูวาดสาย น.ส.เอื้อมเดือน นภาศิริโรจน์ นางสาวปวีณา เนมินทร์
ผู้ช่วยนิติกร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 
 นายวิโรจน์  บุตตะโรจน์  (ว่าง)
 นางสาววีรพร   ภูสีนาค
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พนักงานจ้างทั่วไป  พนักงานจ้างทั่วไป
นายชูศักดิ์    ภูงามเขียว 

นายยงยุทธ  ศรีสมศักดิ์

นายประวิทย์  ชาลี
พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิง
 
นายพรเทพ  ภูครองทุ่ง นางสาวนวลจันทร์ ภูสีเงิน
นายคำปะ  ภูสีเงิน 
พนักงานขับรถ แม่บ้าน นักการภารโรง นางสาววรรณา ภูชะหาร นางสาววาสนา ศรีกุตา นางสาวประภัสสร​ คนชาญ 
จ้างเหมาบริการ
จ้างเหมาบริการ
จ้างเหมาบริการ