องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.klongkham.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2553
Updated 2020-Jan-27

สมาชิกสภา อบต.

  
       
         นายคาวุฒิ  ภูเพ็ชร 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสุเนตร  ภูผายาง
         ส.ต.ท.ชาตรี  ศรีภพ 
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายบรรจง  เนมิน
นางไพสินธุ์  นาสินพร้อม
นายคำพู  ภูพิธาร
นายสมบูรณ์  บุตรโคตร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 2
นางเพลินพิศ  ถิตย์ผาด
นายสำเนียง  ภูขะมา
นายพรศักดิ์ ไชยคำเฮือง
นายสงวน  ภูผายาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 4
นายทวี  สุมะจิตร
นายอัครรัช  โคตรผาย

นายคาวุฒิ  ภูเพ็ชร

นายสมใจ  ภูชัน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 6
นายบุญมี  ทองพิลา
นายสมพง  นภาศิริโรจน์
นายจำรัส  ภูเกติยะ
นายวิเชียร  พิมพ์คีรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 8
นางนารี  หรัญรัตน์
นายนิกร  นาแถมนาค
นายหวัน  ภูโตนนา
นายรุ่งโรจน์  ภูบัวนาค
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 10
นายสมัย  ภูถมทอง
นายบุญมี  ภูสมยา
นายทองใบ  ภูซ้ายศรี
นางปรียาภรณ์ ทากาฮาม่า
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 11
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 12
นายบุญเหลือ  ภูชะหาร
นายปั่น  คูณเทกอง
นางสุเนตร  ภูผายาง
นางสุภาพ  ภูชะหาร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 13
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 14
นางบัววรรณ  ภูวิจารย์
นายชัยสินธุ์  ภูกก
นายเวช  ไพรสอน
นายสังวาล  บุญวิจิตร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 15
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 16
นางสาวสะอางศรี ภูกันดาน
นายจำปี  ภูผายาง
นายทำนอง  ภูชะหาร
นายประดิษฐ์  เชตะวัน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 17
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 18
 
 
 
นายฤทธิชัย  ภูวาดเขียน
นางสาวประทีป  ภูสีนาค
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 19