องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.klongkham.go.th
 
 
 


ปฎิญานตนและแสดงเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านทุจริต


ปฎิญานตนและแสดงเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านทุจริต โดย นายวิทยา บุญตาโลก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม เป็นผู้กล่าวนำการปฎิญานตนของข้าราชการ สมาชิก สภา อบต. พนักงานและลูกจ้างเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฎิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต

2021-07-14
2021-07-13
2021-05-24
2021-05-19
2021-04-30
2021-04-28
2021-04-19
2021-04-09
2021-01-15
2021-01-15