องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.klongkham.go.th
 
 
 


ประเมินสภาพแวดล้อมและประเมินภัยคุกคามด้านความมั่นคงในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม


วันที่ 24 มิถุนายน 2563 กอ.รมน.จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดเจ้าหน้าที่ของหน่วยร่วมกับนายสมหวัง เชตะวัน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม เจ้าหน้าที่องค์ตำบลคลองขาม พร้อมด้วยผู้นำ ชุมชน/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมและประเมินภัยคุกคามด้านความมั่นคงในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ตามโครงการกำกับติดตามและประเมินผล "แผนตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ประจำปี 2563 โดยมีปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขเร่งด่วนคือ 1)การขุดลอกหนองน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคและการเกษตร เนื่องจากมีระดับน้ำ ตื้นเขิน 2) ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ซึ่ง กอ.รมน.จังหวัดกาฬสินธุ์จะดำเนินการรวบรวมข้อมูลปัญหาดังกล่าวมาจัดทำแผนฯ และจัดประชุมปรับปรุงแผนฯ ในโอกาสต่อไป
2020-09-02
2020-08-21
2020-07-16
2020-07-08
2020-06-24
2020-06-03
2020-05-22
2020-05-21
2020-04-05
2020-03-30