องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.klongkham.go.th
 
 
 


ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ


วันที่ 20 มีนาคม 2563

เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม นายวิทยา บุญตาโลก นายกองค์การบริหารส่วตำบลคลองขาม

นำคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพโดยมีนายสหนฤนนท์ ภูนาเมือง ท้องถิ่นอำเภอยางตลาด เข้าร่วมประชุมพิจารณาตรวจสอบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขามเพื่อปรับโอนงบประมาณซื้ออุปกรณ์คัดกรอง กลุ่มเสี่ยง Covid-19  ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขามตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาฬสินธ์ุ เรื่อง มาตราการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา2019 ( Covid-19)

2020-05-22
2020-05-21
2020-04-05
2020-03-30
2020-03-23
2020-03-23
2020-03-20
2020-03-19
2020-03-10
2020-03-09