องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.klongkham.go.th
 
 
 


รับฟังการประชาสัมพันธุ์เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง


วันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม อบต.คลองขาม 
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ รณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันะุ์
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและบุคลากรขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบและเข้าใจถึงวิธีการใช้เครื่องลงคะแนนเพื่อสร้างความคุ้นเคยและเชื่อมั่นต่อการใช้เครื่องลงคะแนนดังกล่าว และให้การสำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมในการนำเครื่องลงคะแนนมาใช้ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่จะมีขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม




2021-05-24
2021-05-19
2021-04-30
2021-04-28
2021-04-19
2021-04-09
2021-01-15
2021-01-15
2021-01-01
2021-01-01