องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.klongkham.go.th
 
 
 


โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการการบริหารขยะมูลฝอย


นายวิทยา บุญตาโลก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขามและนางสาวสุนิสา ภูวิจารย์ เลขานุการนายก อบต.คลองขาม ได้เข้าร่วมโครงการที่จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด” เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการบริหารขยะ ให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและนโยบายรัฐบาล
นายวินัย วิทยานุกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด” ซึ่งสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์จัดขึ้น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการบริหารจัดการขยะ
ให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย และนโยบายจังหวัดกาฬสินธุ์ และเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และได้รับแนวทางการบริหารจัดการขยะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีระบบการบริหารจัดการขยะที่ประสบผลสำเร็จในการแก้ไขปัญหาขยะในครัวเรือน รวมทั้งเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดทำแผนการบริหารจัดการขยะในพื้นที่และมีการขับเคลื่อนตามแผนอย่างจริงจัง
นางสาวนัฐชยา ช่างแกะ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาการสัมมนาฯรวม 5 วันระหว่างวันที่ 24-28 สิงหาคม 2559 ผู้เข้าร่วมสัมมนาซึ่งประกอบด้วย นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านเกี่ยวกับการกำจัดขยะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 200 คน จะได้รับความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ และจะได้เดินทางไปศึกษาดูงานการกำจัดขยะโดยชุมชนที่เทศบาลตำบลเกาะคา จังหวัดลำปาง เทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน และที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองต่อไป
2021-05-24
2021-05-19
2021-04-30
2021-04-28
2021-04-19
2021-04-09
2021-01-15
2021-01-15
2021-01-01
2021-01-01