วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ส.ค. 2565
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูสำเร็จรูปรับท่อ คสล. ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร บ้านหนองบัวหน่วย หมู่ที่ ๑๖ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2565
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูสำเร็จรูปรับท่อ คสล. ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร บ้านหนองบัวหน่วย หมู่ที่ ๒ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2565
ซื้อเครื่องพิมพ์ multifunction เลเซอร์ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2565
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูสำเร็จรูปรับท่อ คสล. ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร บ้านโต้น หมู่ที่ ๕ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนนักเรียน ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหล่ม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2565
จ้างจัดเตรียมสถานที่แข่งขันกีฬา โครงการแข่งขันกีฬาปรองดองกลุ่มพ่อบ้านกลุ่มแม่บ้านตำบลคลองขาม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2565
จ้างเครื่องเสียงภายในงาน โครงการแข่งขันกีฬาปรองดองกลุ่มพ่อบ้านกลุ่มแม่บ้านตำบลคลองขาม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2565
จ้างจัดเตรียมอาหารเละเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ สำหรับนักกีฬา โครงการแข่งขันกีฬาปรองดองกลุ่มพ่อบ้านกลุ่มแม่บ้านตำบลคลองขาม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2565
จ้างจัดทำป้าย โครงการแข่งขันกีฬาปรองดองกลุ่มพ่อบ้านกลุ่มแม่บ้านตำบลคลองขาม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง