วันที่
ชื่อเรื่อง
24  พ.ค. 2566
จ้างตรวจเช็คสภาพซ่อมแซมรถดูดสิ่งปฎิกูล หมายเลขทะเบียน กาฬสินธุ์ 81-5215 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2566
จ้างตรวจเช็คสภาพซ่อมแซมรถเก็บขยะ หมายเลขทะเบียน กาฬสินธุ์ 81-9168 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายเสื้อผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน (เสื้อ EMS ) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2566
ซื้อตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีวางควัฒน วรขัตติยราชนาวี ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2566
ซื้อธงชาติและธง วปร. กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา ครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บท ๗๐๙๑ กาฬสินธุ์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2566
ซื้อไฟสัญญาณจราจรพร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้า กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง