วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.พ. 2567
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2567
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในตำบลคลองขาม ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 2,600.00 ลบ.ม. (ลงตามสภาพพื้นที่) พร้อมปรับเกลี่ย องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงอัคคะ หมู่ที่ ๙ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสี หมู่ที่ ๖ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงอัคคะ หมู่ที่ ๙ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมแซมปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโต้น หมู่ที่ ๕ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ไหล่ทางลูกรังตามสภาพพื้นที่ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑๙ สายที่ ๑ กว้าง ๒.๒๐ เมตร ยาว ๕๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร สายที่ ๒ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑๓ สายที่ ๑ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร สายที่ ๒ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร สายที่ ๓ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขาม หมู่ที่ ๓ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง