วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก มด แมลงสาบและหนู บริเวณอาคาสำนักงาน อบต.คลองขาม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๘ แห่ง และอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เต้นท์โค้งผ้าใบ ขนาด ๔๘ เมตร) องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ( โต๊ะเอนกประสงค์ ) องค์การบิหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2565
ซื้อยางมะตอย องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๓-๐๐๑ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้า(โซล่าเซลล์) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (แฟ้มปกแข็ง) องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กท ๗๖๔๘ กาฬสินธุ์ (เปลี่ยนไฟสปอร์ตไลท์ แสงสว่างรอบข้าง จำนวน ๔ หลอด) องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสี หมู่ที่ ๑๘ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางดอนฐาน บ้านสา หมู่ที่ ๗ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๑๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๕๑ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง