องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.klongkham.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT

กองช่าง
 
  นายชัชวาลย์  ภูกองไชย  
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสุรชัย  พิชัยเชิด
นายพินิจ  จันทพล
นายมนตรี  ผจงศิลป์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางสาวพรศิริ  เหมหาญ
นายศราวุธ  ดวงทองพล
นายกิตติ  กุลเทพ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายสุระ  คณะนาม นายณัฐพงษ์ ภูครองหิน
นายปัญญา  ไชยเศรษ
ผู้ช่วยช่างโยธา จ้างเหมาบริการ พนักงานจ้างทั่วไป