องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.klongkham.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT

กองคลัง
 

นางจันทิมา ยศพล
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
นางเบญจมาศ  โพนชัย   
นางสาวจีระวรรณ  ภูสมนึก
นายอรรถกร  ภูกระบิล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
นายคมกริช ภูสะทด นายอนุพันธ์  ภูหนองโอง นางชมชนก  ภูพลอย
เจ้าพนักงานพัสดุปฎิบัติงาน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 
 นางสาวชนัญธิดา  สมสีทำ
 
นางสาวมยุรี อินทร์เสนา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 
  
 
 นางสาวรัตนาพร  ชมโทโล่

นางสาวอรอนงค์  ภูกันสาด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ