องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.klongkham.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT

สำนักงานปลัด
 
ส.ต.ท.ชาตรี  ศรีภพ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม
นายชัชวาลย์ ภูกองไชย
หัวหน้าสำนักงานปลัด
นางธรรมพร  โพธิ์ศรีราช
นายภูมินทร์ ภูสจริต นายกิตติศักดิ์ คำสิลา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นิติกรชำนาญการพิเศษ

นางสาวรัตนพร ศรีคัทนา
นายอาคม โคตรเขื่อน
นางสาวเดือนฉาย  ผลเรือง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

นางธนันท์ชล  ภานิตย์โรจน์ นายอนันต์ชัย  สุขมั่น สิบเอกยันต์ ยศพล
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เจ้าาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายปุณณฤกษ์  โลหะมาศ นางนิรชร   แสงสุวรรณ
นางขนิษฐา  ภักดี
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการ

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวมัลลิกา  สีบุญลำ นางสาวราศี พิมพ์สวัสดิ์ นางสาวฐิติพัศ ศรีเคนา
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายฯ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นายพงษ์พิทักษ์  ภูวาดสาย น.ส.เอื้อมเดือน นภาศิริโรจน์ นางสาวปวีณา เนมินทร์
ผู้ช่วยนิติกร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
 นายวิโรจน์  บุตตะโรจน์  นายอดิศักดิ์  ภูห้องเพชร  นางสาววีรพร   ภูสีนาค
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พนักงานจ้างทั่วไป  พนักงานจ้างทั่วไป
นายชูศักดิ์    ภูงามเขียว 

นายยงยุทธ  ศรีสมศักดิ์

นายประวิทย์  ชาลี
พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิง
 
นายพรเทพ  ภูครองทุ่ง นางสุรีรัตน์  ภูจอมดาว นายคำปะ  ภูสีเงิน 
พนักงานขับรถ แม่บ้าน นักการภารโรง นางสาววรรณา ภูชะหาร นางสาววาสนา ศรีกุตา นางสาวประภัสสร​ คนชาญ 
จ้างเหมาบริการ
จ้างเหมาบริการ
จ้างเหมาบริการ