วันที่
ชื่อเรื่อง
11  มิ.ย. 2561
จ้างโครงการขุดวางท่อ คสล.พร้อมลูกรังปรับเกลี่ย บ้านโคกสี หมู่ที่ ๑๘ ตามโครงการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2561
ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2561
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตและค่าจดทะเบียนโดเมนเนม ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาแรงงานปรับปรุงพร้อมกำจัดวัชพืชคลองไส้ไก่บ้านหนองหล่ม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2561
ซื้อชุดตรวจสารเสพติด ตามโครงการตั้งด่านตรวจตราและเฝ้าระวังยาเสพติดในพื้นที่ ปี ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2561
ซื้อเคาน์เตอร์สำนักงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาอาหารว่างพร้อมน้ำ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหาร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง