วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ย. 2561
ซื้อของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
จ้างเหมาบริการ จัดทำป้าย โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมวางท่อ คสล. ขนาด ๐.๓๐ เมตร บ้านโต้น หมู่ที่ ๕ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
จ้างเหมาบริการ พาหนะในการศึกษาดูงาน(ไป-กลับ) ๑ วัน โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2561
จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมวางท่อ คสล. ขนาด ๐.๔๐ เมตร บ้านขาม หมู่ที่ ๑ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด องค์การบรหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
ซื้อเก้าอี้ประธานห้องประชุม ๑ ตัว โรงเรียนอนุบาล องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
ซื้อเก้าอี้นั่งฟังบรรยายห้องประชุม ๔๐ ตัว โรงเรียนอนุบาล องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2561
จ้างเหมาก่อสร้างระบบวางท่อ คสล. ขนาด ๐.๔๐ เมตร บ้านบึงอร่าม หมู่ที่ ๘ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
จ้างเหมาบริการตรวจเช็คสภาพ/ซ่อมแซม รถเก็บขยะ เลขทะเบียน กาฬสินธุ์ ๘๑-๙๑๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง