วันที่
ชื่อเรื่อง
12  พ.ค. 2563
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมโครงการ และป้าย โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่(covid-19) องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านขาม หมู่ที่ ๓ สายหลังวัดป่า ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร ใช้ลูกรังจำนวน ๕๒๐ ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายบ้านโคกสี หมู่ที่ ๑๘ - ไปหนองขาม ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๐.๐๐ เมตร ใช้ลูกรังจำนวน ๔๖๘ ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายบ้านโคกสี หมู่ที่ ๑๘ - ถนนเพื่อการเกษตรบ้านสา ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๐.๐๐ เมตร ใช้ลูกรังจำนวน ๔๖๘ ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2563
ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์แบบฉีดหมึก(Inkjet) องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายบ้านสา หมู่ที่ ๗ - ถนนเพื่อการเกษตรบ้านโคกสี ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร ใช้ลูกรังจำนวน ๒๖๐ ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
จ้างเหมาขยายเขตท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านสา หมู่ที่ ๑๔ และหมู่ที่ ๑๗ องค์การบรหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2563
ซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดกระจกบานเลื่อนและตู้เก็บเอกสารชนิด ๔ ลิ้นชัก องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2563
ซื้อเสาปูนและลวดหนามเหล็ก โครงการสำรวจทำรหัสพิกัดทรัพยากรบริเวณพื้นที่ปกปักทรัพยากร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง