วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ก.ค. 2562
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ตามบันทึกกองช่าง อบต.คลองขาม ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2562
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสารขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากรัฐบาลจำนวน ๕๐ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2562
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสาร แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสา หมู่ที่ ๑๔ สายทางภายในหมู่บ้านสา ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม ตามบัญชีโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวงฮี หมู่ที่ ๑๑ สายทางภายในหมู่บ้านหนองแวงฮี ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม ตามบัญชีโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขาม หมู่ที่ ๑๕ สายทางซอยประปาหมู่บ้าน ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม ตามบัญชีโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำชลประทานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโต้น หมู่ที่ ๕ ตามบัญชีโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ ๑๐ สายทางเชื่อมหมู่ที่ ๑๒ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม ตามบัญชีโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงอัคคะ หมู่ที่ ๙ สายทางภายในหมู่บ้านดงอัคคะ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม ตามบัญชีโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง