วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.ย. 2562
จ้างรถไถปรับเกลี่ยดินและปรับเกลี่ยพื้นที่ จำนวน ๑ วัน โครงการปลูกรักษาทรัพยากรที่สำรวจรวบรวมตำบลคลองขามฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันประจำเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันประจำเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างบ่อบำบัดปฏิกูล บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑๓ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.๒๕๒๗ (ท๔-๐๑) ลำห้วยไซ้ บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑๓ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างจัดทำเกียรติบัตร พร้อมกรอบ จำนวน ๒๕๓ แผ่น โครงการ ส่งเสริมการปฏิบัติธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างเหมาขยายเขตท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านสา หมู่ที่ ๑๔ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านขาม หมู่ที่ ๑ - ๓ ขนาดกว้าง ๖ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทาง ๑๔๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามัคคีบ้านขาม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการปลูกรักษาทรัพยากรที่สำรวจรวบรวมตำบลคลองขามฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง