วันที่
ชื่อเรื่อง
29  พ.ค. 2563
จ้างเหมารถแบคโฮเพื่อขุดลอกหนองคู บ้านสา หมู่ที่ ๑๔ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
จ้างเหมารถแบคโฮเพื่อปรับปรุงคันคูลำห้วยปลาหลด บ้านสา หมู่ที่ ๑๔ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้า กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
ล้อวัดระยะ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม
22  พ.ค. 2563
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อโคนิก้า หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๕๙-๐๐๐๑ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
ซื้อต้นไม้ชนิดต่างๆและวัสดุอุปกรณ์ โครงการจิตอาสาต้านภัยแล้งด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อโคนิก้า หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๕๙-๐๐๐๑ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง