วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน ผ้าม่านพร้อมติดตั้ง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างเหมาขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ ๑๐ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ๑๗ ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓ แรงม้า แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์ใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองบัวหน่วย องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระบัวบ้านสา องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน ๑ คัน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  ก.ย. 2563
ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๒๔,๐๐๐ BTU พร้อมติดตั้ง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ ส่วนสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อน้ำดื่ม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง