วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บม ๘๖๖๘ กาฬสินธุ์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2563
ซื้ออาหารว่างและน้ำดื่ม ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุทางการศึกษาสำหรับนักเรียนดีเด่น ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2563
จ้างเหมาอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอออล์ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2563
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2563
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2563
จ้างเหมาเครื่องเสียง ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2563
ซื้อซื้อวัสดุไฟฟ้า กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ท่อ คศล. ขนาด 0.60 x 1.00 เมตร พร้อมวาง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง