วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ย. 2564
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขาม หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๑๕ ซม. ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวหน่วย หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๑๕ ซม. ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑๙ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๑๕ ซม. ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างเหมาก่อสร้างลานตากข้าวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑๓ ขนาดกว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๑๕ ซม. ข้างลานลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมเสาประตูฟุตบอล จำนวน ๑ คู่ และ เสาประตูฟุตซอล จำนวน ๒ คู่ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขาม หมู่ที่ ๑๕ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๑๕ ซม. ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวหน่วย หมู่ที่ ๑๖ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๑๕ ซม. ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวงฮี หมู่ที่ ๑๒ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๑๕ ซม. ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านหนองแวงฮี หมู่ ๑๑ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านหนองหล่ม หมู่ ๑๐ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง