วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ต.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บม ๘๖๖๘ กาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ต.ค. 2562
จ้างจัดเตรียมอาหาร และ อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการตั้งด่านตรวจตราและเฝ้าระวังยาเสพติดในพื้นที่ตำบลคลองขาม งบประมาณ ปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ต.ค. 2562
ซื้อชุดตรวจสารเสพติด โครงการตั้งด่านตรวจตราและเฝ้าระวังยาเสพติดในพื้นที่ตำบลคลองขาม งบประมาณ ปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ต.ค. 2562
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2562
จ้างรถไถปรับเกลี่ยดินและปรับเกลี่ยพื้นที่ จำนวน ๑ วัน โครงการปลูกรักษาทรัพยากรที่สำรวจรวบรวมตำบลคลองขามฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันประจำเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันประจำเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างบ่อบำบัดปฏิกูล บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑๓ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.๒๕๒๗ (ท๔-๐๑) ลำห้วยไซ้ บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑๓ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างจัดทำเกียรติบัตร พร้อมกรอบ จำนวน ๒๕๓ แผ่น โครงการ ส่งเสริมการปฏิบัติธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง