วันที่
ชื่อเรื่อง
6  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการส่งเสริมการทอเสื่อกก งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรภายใต้ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสี หมู่ที่ ๖,๑๘ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๑๐ ซม. ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑๓ เชื่อมเขตเทศบาลตำบลอิตื้อ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๕๒๐.๐๐ เมตร คันดินสูงเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2564
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการตั้ง ด่านชุมชน ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุในการป้องกันและระงับโรคติดต่อโควิด-19 กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงที่อยู่อาศัยบ้านผู้พิการ นางสาวรุ่งทิวารัตน์ ภูนกยูง บ้านสา หมู่ที่ ๑๔ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงที่อยู่อาศัยบ้านผู้พิการ นางสาวโฉมยงค์ ขันชารี บ้านขาม หมู่ที่ ๑ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2564
ซื้อน้ำดื่ม เครื่องดื่ม โครงการตั้ง ด่านชุมชน ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร บ้านขาม หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร ปริมาณดินถม ๙๔๕ ลบ.ม. ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2564
จ้างตรวจเช็คสภาพ/ซ่อมแซมรถดูดสิ่งปฎิกูล หมายเลขทะเบียน กาฬสินธุ์ 81-5215 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง