องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.klongkham.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT

สมาชิกสภา อบต.
 
  
       
         นายคาวุฒิ  ภูเพ็ชร 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสุเนตร  ภูผายาง
         ส.ต.ท.ชาตรี  ศรีภพ 
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายบรรจง  เนมิน
นางไพสินธุ์  นาสินพร้อม
นายคำพู  ภูพิธาร
นายสมบูรณ์  บุตรโคตร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 2
นางเพลินพิศ  ถิตย์ผาด
นายสำเนียง  ภูขะมา
นายพรศักดิ์ ไชยคำเฮือง
นายสงวน  ภูผายาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 4
นายทวี  สุมะจิตร
นายอัครรัช  โคตรผาย

นายคาวุฒิ  ภูเพ็ชร

นายสมใจ  ภูชัน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 6
นายบุญมี  ทองพิลา
นายสมพง  นภาศิริโรจน์
นายจำรัส  ภูเกติยะ
นายวิเชียร  พิมพ์คีรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 8
นางนารี  หรัญรัตน์
นายนิกร  นาแถมนาค
นายหวัน  ภูโตนนา
นายรุ่งโรจน์  ภูบัวนาค
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 10
นายสมัย  ภูถมทอง
นายบุญมี  ภูสมยา
นายทองใบ  ภูซ้ายศรี
นางปรียาภรณ์ ทากาฮาม่า
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 11
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 12
นายบุญเหลือ  ภูชะหาร
นายปั่น  คูณเทกอง
นางสุเนตร  ภูผายาง
นางสุภาพ  ภูชะหาร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 13
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 14
นางบัววรรณ  ภูวิจารย์
นายชัยสินธุ์  ภูกก
นายเวช  ไพรสอน
นายสังวาล  บุญวิจิตร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 15
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 16
นางสาวสะอางศรี ภูกันดาน
นายจำปี  ภูผายาง
นายทำนอง  ภูชะหาร
นายประดิษฐ์  เชตะวัน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 17
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 18
 
 
 
นายฤทธิชัย  ภูวาดเขียน
นางสาวประทีป  ภูสีนาค
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 19