องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.klongkham.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT

การบริการขั้นพื้นฐาน
 

การบริหารพื้นฐาน

                การคมนาคม

                        - มีทางหลวงแผ่นดินผ่านสาย 209 จังหวัดกาฬสินธุ์ – ขอนแก่น มีรถโดยสารขนาดใหญ่ผ่านตลอดสายอำเภอยางตลาด – ขอนแก่น

                        - มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2110 โดยมีรถโดยสารขนาดใหญ่ผ่านตลอดสายอำเภอยางตลาด  - อำเภอห้วยเม็ก

                        - มีถนนลาดยางของ รพช. ผ่านหมู่บ้านเชื่อมติดระยะทาง 11.5 กิโลเมตร

                        - มีถนนลูกรังเชื่อมระหว่างหมู่บ้านมาสพดวกบางส่วนและไม่สะดวกบางส่วน

                        - มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง และถนนลูกรังในหมู่บ้ายทุกหมุ่บ้านแต่ยังไม่เต็มที่

                การโทรคมนาคม

                        - ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข                            -               แห่ง

                        - โทรศัพท์สาธารณะ                                       8              แห่ง

                        - โทรศัพท์มือถือเอกขน                                  -               แห่ง               

แหล่งน้ำธรรมชาติ

                         - ลำห้วย                                         3              แห่ง

                          - บึง,หนอง                                    27            แห่ง

                          - อ่างเก็บน้ำสาธารณะ                   2              แห่ง        

                แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

                          - ประปาหมู่บ้าน                           14            แห่ง

                          - ฝาย                                             5              แห่ง

                          - บ่อน้ำตื้น                                     62            แห่ง

                          - สระเก็บน้ำขนาดเล็ก                  24            แห่ง

                          - บ่อบาดาล                                    36            แห่ง

                          - บ่อโยก                                        141          แห่ง